Konjunkturbarometer för västra Nyland 2014

Till raporten: Konjunkturbarometer för västra Nyland 2014

Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern, som beskriver de små och medelstora företagens verksamhet och ekonomiska miljö. Från Västra Nyland deltog sammanlagt 184 företag.

Med syftet att fördjupa informationen från SME-barometern och skapa en klarare bild genomfördes en regional konjunkturenkät i december 2014. Omfattningen avgränsades till de fem kommuner som äger Novago Företagsutveckling Ab – Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå. Enkäten sändes till företag med anställda. Enskilda näringsidkare lämnades huvudsakligen utanför enkäten. Företagen valdes ur en sammanställning av Novago Företagsutveckling Ab:s och Asiakastieto Oy:s kundregister. Företagen som deltog i enkäten valdes genom att beakta företagens antal och branscher i de olika kommunerna.

Enkäten genomfördes på internet som en Digium-enkät. Till företagen sändes via e-post den 9.12.2014 en länk till enkäten. E-postmeddelandet riktades huvudsakligen till företagets chef enligt de uppgifter, som fanns i de ovan nämnda registren. Svaren kunde lämnas in till den 18.12.2014. En påminnelse om betydelsen med att svara sändes den 16.12.2014. En pekplatta lottades ut bland deltagarna.

Konjunkturenkäten verkställdes av Novago Företagsutveckling Ab. Sakkunniga Jukka Ollila från Novago Företagsutveckling Ab stod för enkätens praktiska genomförande och sammanställningen av svaren.

Enkäten sändes till sammanlagt 381 företagare. 16 e-postmeddelanden returnerades genast, huvudsakligen av den orsaken att meddelandet inte kunde levereras till mottagaren för att adressen var okänd, postlådan var full eller för att företagets brandmur hindrade meddelandet. Således var det 365 företagare/företag som nåddes av enkäten. 72 svar kom in och svarsprocenten var 19. Då mängden svar var liten, dras slutsatserna på basen av svaren med förbehåll.