Siirry pääsisältöön

15 Uudenmaan kunnan matkailupäästöt laskettu

Uudenmaan matkailusektori otti uuden askeleen kohti hiilineutraaliutta, kun alueellisia matkailun aiheuttamia päästöjä arvioitiin ennennäkemättömän laajasti. Tästä pilottilaskennasta saadaan suuntaa antava arvio alueen matkailun hiilijalanjäljestä ja sen jakautumisesta sektoreittain, mikä voi auttaa alueiden päästövähennyssuunnitelmien priorisoimisessa. Lisäksi tämän laskennan rajauksia ja päästötekijöitä voidaan hyödyntää, kun alueellisten matkailupäästöjen laskentaa kehittämistä jatketaan.

Carbon Neutral Experience -hankekuntien matkailun hiilijalanjälki on määritetty tässä pilottilaskennassa ja raportit ovat valmistuneet toukokuun lopulla 2023. Näihin kuntiin kuuluvat Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Lapinjärvi, Lohja, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa. Kuntakohtaiset raportit löytyvät artikkelin loppupuolelta. Laskentapilotin laatimisesta vastasi Sitowise Oy.

Taustaa

Tämä selvitys on osa Novago Yrityskehitys Oy:n toteuttamaa Carbon Neutral Experience -hanketta, jonka tavoitteena on edistää vähähiilistä matkailua Uudenmaan alueella. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää laskentapilotti, jonka avulla pystytään arvioimaan kuntakohtaisesti matkailusta aiheutunut hiilijalanjälki. Laskentapilotin tavoitteena oli myös lisätä ymmärrystä alueellisen matkailun hiilijalanjäljen laskennasta, rajauksista, merkittävimmistä päästösektoreista sekä laskentaan liittyvistä mahdollisuuksista, epävarmuuksista ja haasteista.

Laskentapilotin toteutus aloitettiin alkukartoituksella, jossa tutkittiin kotimaisia sekä ulkomaisia aineistoja matkailun hiilijalanjäljen laskentaan liittyen. Näihin aineistoihin perustuen tunnistettiin matkailun hiilijalanjäljen pilottilaskentaan parhaiten soveltuvat laskentamenetelmät ja rajaukset. Alkukartoituksen perusteella merkittävimmiksi matkailun päästölähteiksi tunnistettiin seuraavat sektorit: matkustus kohteeseen, matkustus kohteessa, majoitus, ravitsemispalvelut, aktiviteetit ja ostokset.

Laskenta toteutettiin yhdistelemällä prosessi-LCA:ta sekä rahalliseen kulutukseen perustuvaa panos-tuotos-LCA:ta. Laskennan lähtötietoina käytettiin useita matkailuun liittyviä tilastoja, joita täydennettiin tarvittaessa asiantuntija-arvioin.

Tuloksia

Pilottilaskennan tuloksista käy ilmi, että hankkeessa mukana olleille suuremmille kunnille merkittävimmät päästösektorit ovat matkustus kohteeseen sekä ostokset. Hieman pienemmille kunnille merkittävimmät päästösektorit taas ovat ostokset ja ravitsemispalvelut. Huomioiden kaikki pilottilaskennassa mukana olleet kunnat, matkustus kohteeseen aiheuttaa 44 prosenttia matkailun päästöistä. Ostosten päästöosuus on 30 prosenttia, ravitsemispalveluiden 14 prosenttia, majoituksen kuusi prosenttia ja kohteessa matkustuksen ja aktiviteettien kolme prosenttia kummankin. Päästöjen suhteellinen jakautuminen sektoreittain vaihtelee kuitenkin huomattavasti kohdekunnasta riippuen.

Pilottilaskennassa mukana olleiden 15 kunnan matkailun hiilijalanjäljen arvioitiin olevan vuonna 2021 yhteensä noin 1 517,0 kt CO2-ekv/a. Tarkastelussa mukana olevista kunnista suurin matkailun aiheuttama hiilijalanjälki oli Helsingillä, jonka matkailupäästöt kattoivat noin 54 prosenttia koko laskenta-alueen matkailun hiilijalanjäljestä (822,1 kt CO2-ekv/a). Vantaan osuus oli noin 27 prosenttia (403,9 kt CO2-ekv/a) ja Espoon osuus noin viisi prosenttia (81,4 kt CO2-ekv/a). Muille tarkastelussa oleville Uudenmaan kunnille matkailun hiilijalanjäljen vaihteluväli oli 2,8–43,7 kt CO2-ekv/a.

Lue koko loppuraportti täältä.

Loppuraportissa avataan laskentapilotin toteutusta, tehtyjä rajauksia, oletuksia, lähtötietoja, epävarmuuksia, tuloksia sekä suosituksia laskennan kehittämiseksi. Loppuraportin lisäksi osana pilottilaskentaa toteutettiin myös kuntakohtaiset raportit jokaiselle hankkeessa mukana olleelle 15 Uudenmaan kunnalle. Näissä raporteissa esitetään tarkemmin kuntakohtaiset tulokset.

Pohdintaa

Laskennassa mukana olevat kunnat ovat hyvin erilaisia ja kokoisia matkailukohteita, joten mielekästä oli vertailla matkailupäästöjen suuruutta suhteutettuna matkailijoiden määrään. Näin ollen erot eivät olleetkaan enää niin suuria.

Jaa

Lue myös

Palvelualueemme on muuttunut 1.1.2024 - palvelemme alueella Hanko, Inkoo, Raasepori - lisätiedot