Matkailun materiaalipankki

Matkailun materiaalipankki

Tältä sivulta löytyy materiaalia ja linkkejä, jotka voivat olla hyödyksi matkailutoiminnan kehittämiseen. Materiaalipankki on laadittu hankkeessa ‘Welcome – matkailun yhteistyöhanke Länsi-Uudellamaalla’, joka toimi rahoituksella Uudenmaan ELY-keskuksen maaseuturahastosta 2018-2021. Materiaalipankkia päivitetään säännöllisesti.

Puuttuuko jotain tietoa tai linkki? Kerro tästä viestillä hankkeen vetäjälle – alexandra.stoor@novago.fi

 

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen / tuotteistaminen

Kylämatkailu

 

Kylämatkailun ABC

Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän matkailuyritysten, sen matkailua tukevien sidosryhmien ja kyläläisten yhteistä ponnistusta matkailun kehittämiseksi. Kylämatkailun tavoitteena on matkailun muuttaminen maaseudun kylissä kohti tuottoisaa liiketoimintaa, kylien elävöittäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Kehittämisen tavoitteen taustalla on ajatus matkailun tarjoamista mahdollisuuksista lisäansioihin ja sivuelinkeinoon muillekin kuin kylien matkailualan yrittäjille. Kylämatkailun kehittäminen konkretisoituu matkailutuotteissa. Kylämatkailutuotteissa yhdistyy kylän ainutlaatuinen tarina, kylätoimijoiden palvelut sekä matkailuyrityksen tuotteet. Kylämatkailun kansainvälisessä tarjonnassa korostuu yhtenä tärkeänä teemana suomalainen elämäntapa.

Lomalaidun ry / EU-rahoitus

 

Kylämatkailun perusteet

Ylä-Karjalan matkailukylät-hankkeen ensimmäinen työpaja.

Kyliltä lisää tuotteita matkailuun

Ylä-Karjalan matkailukylät-hankkeen ensimmäinen työpaja.

Ylä-Karjalan matkailukylät -hanke, Pikes Oy
Entra Oy

Matkailun ABC - matkailuyrittäjän koulutuspaketti

 

Matkailun ABC - matkailuyrittäjän koulutuspaketti

Menestyvän liiketoiminnan pohjana on usein hyvä tietämys yritystoiminnasta. Laadukkaat, turvalliset ja asiakaslähtöiset palvelut ja tuotteet ovat matkailualan yrityksille avainsanoja kun halutaan oman yritystoiminnan onnistuvan. Tämä sivusto antaa keskeisimmän tiedon aloittelevalle tai jo alalla olevalle yrittäjälle. Tieto on kerätty koulutuspaketiksi, joka muodostuu neljästä eri osiosta: Matkailun toimintaympäristö ja ominaispiirteet, Menestyvä yritystoiminta, Turvallisuus sekä Lait ja säädökset.

 

Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin liitto

 

Matkailun tuotekehittäjän käsikirja

 

Matkailun tuotekehittäjän käsikirja

Käsikirja jakautuu neljään osioon. Sitä voi käydä läpi osio kerrallaan  haluamassaan järjestyksessä. Kirjaan on linkitetty paljon lisätietoa ja kiinnostavia esimerkkejä.

 

LUC Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

 

Miten ansaita aktiviteeteilla?

 

Miten ansaita aktiviteeteilla? -opas

Opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille, jotka tarvitsevat uusia näkökulmia ja ideoita yrityksen ansaintalogiikan kehittämiseen ja palveluiden hinnoitteluprosessiin. Opas keskittyy melonta-, pyöräily-, vaellus- ja kalastuspalveluihin, mutta valtaosa oppaasta soveltuu  laajemminkin matkailutoimijoiden käyttöön.

Miten ansaita aktiviteeteilla -työkalut

 

Outdoors Finland, Visit Finland / Maaseuturahasto

 

Reittimerkinnät

 

Reittimerkinnät

Hyvät maastoreittimerkinnät ovat reitin käyttäjille selkeät, yhteneväiset eri alueilla, ja reitin ylläpitäjille kustannustehokkaat. Merkinnät palvelevat niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin matkailijoita kaikkina vuodenaikoina eri reittityypeillä, monikäyttöreitellä ja reittien risteyskohdissa. Ennen kaikkea ne ovat turvallisuustekijä. Sivulta löydät tietoa maastoreittien suunnittelun ja ylläpitämisen tueksi.

Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Lapin pelastuslaitos,
Metsähallitus Luontopalvelut

 

Suomalainen luksusmatkailu

 

Suomalainen luksusmatkailu

Luksusmatkailijat ovat siis löytäneet Suomen. Mutta mitä on luksusmatkailu? Uusi luksus on osallistavaa, matkailijalle henkilökohtaisen täyttymyksen tuottavaa matkailua. Pelkkä elämys ei enää riitä vaan matkailija haluaa kehittää itseään matkansa aikana, tulla paremmaksi ihmiseksi. Suomalaisilla matkailualan yrityksillä on erinomaiset edellytykset tarjota luksusmatkailijoille merkityksellisiävja autenttisia elämyksiä. Tämä opaskirja tarjoaa luksusmatkailusta kiinnostuneille matkailualan yrityksille eri näkökulmia matkailun kohderyhmistä, tuotekehityksestä, tuotteista ja palvelukulttuurista. Opas käsittelee myös työkaluja, jotka helpottavat yritysten tuotekehitystyötä.

 

Visit Finland

Suunnitteluoppaat

 

Maastopyörä- ja retkipyöräreittien suunnitteluopas

Suunnitteluopas on tarkoitettu pyörämatkailureittejä ja -kohteita
suunnittelevien ja toteuttavien tahojen käytettäväksi sekä reittejä
rahoittaville ja hyödyntäville, kuten matkailun alueorganisaatioille,
ohjelmapalvelu- ja majoitusyrittäjille. Suunnitteluopas koskee vain maasto- ja retkipyöräilyä. Oppaassa ei käsitellä reittien teknistä suunnittelua, maanomistajien kanssa tehtäviä sopimuksia tai pyöräilyreittien rakentamista.

Outdoors Finland, Visit Finland / Maaseuturahasto

 

Retkeilyreittien ja -matkailun suunnitteluopas
Retkeilyreittien suunnitteluopas on käytännön läheinen opas, jonka tarkoituksena on valottaa kävijän näkökulmaa retkeilyreitillä liikkumiseen. Retkeilyreittien suunnitteluopas kattaa retkeilypolkujan ja retkeilyreittien elämyksellisen suunnittelun, markkinoinnin ja monikanavaisen viestinnän.

Outdoors Finland, LAMK, Visit Finland / Maaseuturahasto

 

Vaellusreittien suunnitteluopas

Monet matkanjärjestäjät ja yhdistykset tarjoavat vaelluslomia. Tarjonta kattaa koko maailman. Moni tutustuu myös autolomallaan vaelluskohteisiin. Suomessa käyneistä ulkomaalaisista joka kolmas ilmoittaa vaeltaneensa lomansa aikana. Vaeltaminen on hieno tapa tutustua Suomen ainutlaatuisen luonnon ominaispiirteisiin ja samalla nauttia hiljaisuudesta ja vaeltamisesta itsestään. Tämän oppaan  tarkoituksena on ohjata vaellusreittien suunnittelua entistä asiakaslähtöisempään suuntaan ja lisätä vaellusreittien matkailullista käyttöä.

Outdoors Finland, Visit Finland / Maaseuturahasto

 

Melontareittien suunnitteluopas

Melontamatkailun tuotteistaminen

Suunnitteluopas on tarkoitettu melontareittien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta vastuussa oleville sekä niille, jotka käyttävät reittejä liiketoiminnassaan. Reittien suunnittelusta vastaavia tahoja ovat mm. kunnat, Metsähallitus,  virkistysalueyhdistykset, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä matkailuyhdistykset. Matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjät käyttävät reittejä ja ratoja liiketoiminnassaan. Opas käsittelee melontareittejä matkailijan kannalta.

Outdoors Finland, Visit Finland / Maaseuturahasto

 

Tuotekortit

 

Tuotekortti - Excel-malli

Tuotekorttiin kasataan sekä kaupalliset että operatiiviset tiedot tuotteesta ja palveluntuottajista. Kortti koostuu eri näkymistä (välilehdistä), joissa on ko tekijälle tarkoitetut tiedot.

LUC matkailu / EU-rahoitus

 

Tuotekortit ja hinnoittelu, Pikes, työpaja

- Tuotekortit, sisäiset ja ulkoiset

- Blueprint ja startti hinnoittelun maailmaan 

Ylä-Karjalan matkailukylät -hanke, Pikes Oy / EU-rahoitus
Työpajan toteuttaja: Aurana Oy

 

Tuotekorttikoulutus, 23.1.2020, Welcome-hanke

 

Tuotekorttityöpaja, 23.1.2020

+ Tuotekorttiohjeet

+ Tuotekorttisuunnitelma

 

Tuotekortti on apu moneen tarpeeseen: sisäinen sujuvaan suunnitteluun ja laadun varmistamiseen. Ulkoinen tuotekortti jälleenmyyjälle ja esite loppuasiakkaalle, joko sähköisenä tai printtinä.

 

Valmentaja: Pirjo Räsänen, Ellare Oy
Novago Yrityskehitys Oy, Welcome-hanke / Maaseuturahasto

Tuotteistamiskoulutus - Luonnosta liiketoimintaa, 23.4.2019, Welcome-hanke

 

Luonnosta liiketoimintaa - tuotteistamistyöpaja 23.4.2019, Welcome-hanke

Miten luonnosta, aitoudesta ja autenttisuudesta rakennetaan menestyviä tuotteita ja miten innovoidaan uusia tuotteita hiljaiselle ajalle?

Koulutuspäivän materiaalit.

 

Valmentaja: Pirjo Räsänen, Ellare Oy

Novago Yrityskehitys Oy, Welcome-hanke / EU-rahoitus

 

Tuotteistamiskoulutus - Pyörämatkailun kehittäminen, 22.11.2019, Welcome-hanke

 

Pyörämatkailun kehittäminen - tuotteistamistyöpaja 22.11.2019, Welcome-hanke

Miten luoda toimivia ja menestyviä tuotteita, palveluita ja paketteja pyörämatkailijoille?

Koulutuspäivän materiaalit.

 

Valmentaja: Pirjo Räsänen, Ellare Oy

Novago Yrityskehitys Oy, Welcome-hanke / EU-rahoitus

 

Tuotteistamiskoulutus - tuotteistaminen korona-aikana, 25.5.2020, Welcome-hanke

 

Tuotteistamiskoulutus - tuotteistaminen korona-aikana, 25.5.2020, Welcome-hanke

Koulutuspäivän materiaalit.

 

Valmentaja: Pirjo Räsänen, Ellare Oy

Novago Yrityskehitys Oy, Welcome-hanke / EU-rahoitus

 

Tuotesuositukset

 

Retkipyöräilyn tuotesuositukset

Vaelluksen tuotesuositukset

Melonnan tuotesuositukset

Kalastuksen tuotesuositukset

Hevosmatkailun tuotesuositukset

Wildlife-matkailun tuotesuositukset

Hyvinvointimökkien tuotesuositukset

FinRelax-tuotteiden tuotesuositukset

Hemmottelutuotteiden tuotesuositukset

Nämä tuotesuositukset palvelevat matkailuyrittäjää tuotekehityksen
apuvälineenä kansainvälisille markkinoille tähdättäessä. Näiden lisäksi pätevät Visit Finlandin vientikelpoisuuden kriteerit.

Outdoors Finland, Visit Finland / Maaseuturahasto

 

Culture Finland: Kulttuurimatkailutuotteiden tuotesuositukset

Culture Finland: Kulttuurimatkailutuotteen peruskriteerit

Kulttuurimatkailutuotteiden kansainväliset
jakelukanavat

Kalvosarja etenee käsitellen ensin tuotteistamista ja paketointia,
seuraavaksi tuotteiden markkinointiviestintää ja jakelua sekä
perinteisessä että sähköisessä jakelukanavassa. Kolmannessa osassa
käsitellään toimintaohjeita.

Visit Finland

 

Suomen ruokamatkailun tuotesuositukset

Ruokamatkailun tuotesuositukset on laadittu yrityksille ja kehittäjille työvälineeksi laadukkaan, elämyksellisen ja kannattavan  ruokailukokemuksen tuottamiseen. Ruoka on yhä tärkeämpi osa matkailukokemusta ja matkustusmotiivia. Tavoitteena on saada ruoka tärkeäksi, elämykselliseksi ja ostettavaksi osaksi Suomen matkailua!

Visit Finland, Maa- ja metsätalousministeriö, Haaga-Helia

Evästä matkailuun - luotsi makumatkan rakentamis

Ruoasta elämyksellinen osa Suomen matkailua. 99 vinkkejä matkailuyrittäjille ja -kehittäjille.

Kristiina Havas & Kristiina Jaakonaho, Haaga-Helia

 

Vinkkejä ulkoilupaikkojen suunnitteluun

 

Vinkkejä ulkoilupaikkojen suunnitteluun

Hyvät ulkoilupaikat vastaavat ulkoilijoiden tarpeeseen. Hyvä ulkoilupaikka voi houkuttaa myös kokeilemaan jotakin uutta. Hyvään ulkoilupaikkaan kuuluvat mm. helppo saavutettavuus, käytettävyys, laatu ja tarvittavat rakenteet. Suomen Lato on kerännyt materiaalia jos aikoo suunnitella esim. hiihto-, pyöräily- tai vaellusreittejä, talviuintipaikkoja tai pulkkamäkejä.

Suomen Lato ry

Tarinallistaminen

 

Tarinallistamisen avulla yritys erottuu ja luo kilpailuetua itselleen.

 

Tarinallistamiskoulutus matkailuyrittäjille, 31.3.2020, Welcome-hanke

+ Storypuu tarinaidentiteetti

+ Avoin tarina

Kouluttaja: Anne Kalliomäki, Tarinakone
Novago Yrityskehitys Oy, Welcome-hanke / EU-rahoitus

 

Tarinallistaminen

Tarinallistamisen kolme vaihetta.

Rural Finland, Karelia amk, University of Eastern Finland / EU-rahoitus

 

Tarinakone

Sivulta voit ladata työkaluja jotka auttavat sinua tarinan luomisessa.

Tarinakone - Anne Kalliomäki

 

Digitaalinen kehittäminen

Digitaalinen kehittäminen - basic, valmennus 11.4.2019, Welcome-hanke

 

Digitaalinen kehittäminen - basic, 11.4.2019, Welcome-hanke

Digitaalisen löydettävyyden ja saavutettavuuden periaatteita. Yrityksen kotisivujen, verkkokaupan ja muun digitaalisen markkinoinnin arjen työvälineet. Digitaalisten jakelukanavien toimintaperiaatteita, suosittelu- ja arviointipalvelut osana asiakkaan ostokokemusta. Ostettavuuden tehostaminen.

Materiaalit valmennuspäivästä Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjille.

 

Valmentaja: Kirsi Mikkola, Sähköinen Liiketoiminta Oy

 

Digitaalinen kehittäminen - buustaus, valmennus 22.10.2019, Welcome-hanke

 

Digitaalinen kehittäminen - buustaus, 22.10.2019, Welcome-hanke

Digitaalisen löydettävyyden ja saavutettavuuden periaatteita. Yrityksen kotisivujen, verkkokaupan ja muun digitaalisen markkinoinnin arjen työvälineet. Digitaalisten jakelukanavien toimintaperiaatteita, suosittelu- ja arviointipalvelut osana asiakkaan ostokokemusta. Ostettavuuden tehostaminen.

Materiaalit valmennuspäivästä Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjille.

 

Valmentaja: Kirsi Mikkola, Sähköinen Liiketoiminta Oy
Novago Yrityskehitys Oy, Welcome-hanke/EU-rahoitus

 

Digitaalinen markkinointi, koulutus 11.2.2020, Welcome-hanke

 

Digitaalinen markkinointi, 11.2.2020

+ markkinointisuunnitelmapohja

Ilman suunnittelua on vaikea tehdä tuloksellista markkinointia. Kaikkihan sen tietävät! Mutta silti suurin osa matkailuyrityksistä ei ole tehnyt suunnitelmaa markkinointiinsa. Kuulostaa typerältä, eikö totta? Koulutuksessa tähän tehdään muutos!

Päivän aikana opit missä kannattaa olla mukana ja miksi. Laadit oman digimarkkinointisuunnitelman ja saat palautetta kouluttajalta. Lisäksi saat ison kasan parhaita matkailualanesimerkkejä niin B2C- kuin B2B-markkinointiin liittyen. Tehtävistä saa irti jokainen jotain, niin vasta-alkaja kuin kokenut digikonkari.

 

Kouluttaja: Ilkka Kauppinen, Kodja Consulting
Novago Yrityskehitys Oy, Welcome-hanke / Maaseuturahasto

 

Matkailuyrityksen digiloikan ABC

 

Matkailuyrityksen digiloikan ABC

Kymmenen kohdan checklist yrityksesi digitaalisuuden perusasioiden tarkistamiseksi.

 

Visit Finland

 

Työkaluja yrityksen verkkosivujen ja somen analysointiin

 

Tähän olemme keränneet erilaisia työkaluja yrityksen verkkosivujen ja somen analysointiin:

 

Website Grader

Website grader mittaa kuinka vahva verkkosivustosi on.

 

Check PageRank

Ilmainen verkkotunnusanalyysi

 

Underhood

Underhood mittaa sosiaalisen median vahvuudet ja heikkoudet Facebookissa ja Twitterissä. Ilmainen koeaika.

 

Broken Link Check

Broken link check on erittäin hyvä työkalu joka tarkistaa kaikki verkkosivuston linkit ja ilmoittaa, mitkä eivät toimi.

 

Expand to e-business

 

Expand to e-business -hanke

Materiaalit Expand to e-business -hankkeen koulutuksista

Expand to e-business -hanke tukee Uudenmaan alueen pk-yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille, järjestämällä maksuttomia koulutustilaisuuksia, valmennuksia ja työpajoja. Koulutusmateriaaleista löydät esim. Google Analytics, hakukoneoptimointi ja eri maiden businesskulttuurit.

 

Laurea, Suomen Yrittäjät / EU-rahoitus

Matkailuyrityksen verkkokauppa

 

Verkkokauppaopas matkailuyrittäjälle

Opas neuvoo käytännönläheisesti mitä asioita yrityksesi on tiedettävä tai osattava, jotta sähköinen kauppa olisi kannattavaa, kannattaako myydä itse suoraan vai antaa palvelut jakelukanavan myytäväksi.

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Verkko-ostaminen on tunnistettu mahdollisuudeksi kasvattaa matkailutuloa, joten matkailutuotteet/-palvelut halutaan saada verkkoon ostettaviksi. Tämä Solita Oy:n tekemä selvitys kartoittaa konkreettisia ratkaisuehdotuksia siihen, kuinka eteläisen Suomen yritysten matkailutuotteet ja -palvelut saadaan ostettaviksi verkosta.

Verkkokauppaan mars, mars!

Tietoiskut verkkokaupasta. Yritys – aloita verkkokaupankäynti, vaihtoehtoiset tavat myydä verkossa sekä
löydettävyys ja näkyvyys.

 

TouNet-hanke, Kirsi Mikkola - Sähköinen Liiketoiminta Oy
/ EU-rahoitus

Tripadvisor

 

Tripadvisor.com on maailman suurin kansainvälinen matkailusivusto, jonka kirjautuneet jäsenet voivat lähettää kuvia tai kirjoittaa matka-arvosteluja ja arviointeja matkakohteista , hotelleista ja ravintoloista ympäri maailman. Sivustolta löytyy yli 600 miljoonaa matkailijoiden laatimaa puolueetonta arvostelua.

Yli 90 % asiakkaista luottaa toisen asiakkaan kertomaan ja valitsee matkakohteensa suositusten mukaan!

Tripadvisor.fi 

  1. Jos sinulla ei ole vielä henkilökohtaista TripAdvisor käyttäjätiliä, luo se.
  2. Luo tämän jälkeen yritystilisi näillä ohjeilla
  3. 'Nähtävyydet ja käyntikohteet' kategoria pitää sisällään aktiviteetit, museot, eläinpuistot, torit ja aukiot, matkat kohteeseen, jne.

 

Kansainvälistyminen

Kansainvälistymistyöpaja, 4.4.2019 Welcome-hanke

 

Kansainvälistymistyöpaja, 4.4.2019, Welcome-hanke

Katsaus kansainvälisiin markkinoihin, erilaisiin asiakasryhmiin ja jakelukanaviin. Yrityksen kansainvälistymissuunnitelma ja rahoitusmahdollisuudet. Materiaalit valmennuspäivästa Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjille.

 

Valmentaja: Pirjo Räsänen, Ellare Oy
Novago Yrityskehitys Oy, Welcome-hanke / Maaseuturahasto

 

Kansainvälistymistyöpaja - basic, 1.10.2019 Welcome-hanke

 

Kansainvälistymistyöpaja - basic, 1.10.2019, Welcome-hanke

Koulutuspäivän materiaalit.

 

Valmentaja: Marko Vento, Travel & Stay
Novago Yrityskehitys Oy, Welcome-hanke / EU-rahoitus, maaseuturahasto

Kansainvälistymistyöpaja - buustaus, 2.10.2019 Welcome-hanke

Kansainvälistymistyöpaja - basic, 1.10.2019 Welcome-hanke

Koulutuspäivän materiaalit.

 

Valmentaja: Marko Vento, Travel & Stay
Novago Yrityskehitys Oy, Welcome-hanke / EU-rahoitus, maaseuturahasto

Tunne asiakkaasi! Kohderyhmäopas matkailuyrityksille

 

Tunne asiakkaasi! Kohderyhmäopas matkailuyrityksille

Paikallisuuden ja aitouden korostaminen on rikastuttanut Suomen  kuvaa matkailumaana ja antanut mahdollisuuksia erottua naapurimaista. Tuotteiden ja viestinnän suuntaaminen oikeille kohderyhmille on ensiarvoisen tärkeää, kun kilpailu matkailijoiden huomiosta käy entistä kovemmaksi. Meidän täytyy antaa matkailijoille syitä tulla lomalle juuri Suomeen, houkutella ensikertalaisia tulemaan toistamiseen ja kasvattaa matkailijoiden viipymää. Tämä työkirja on luotu palvelemaan näitä tarpeita. Työkirjan tavoite on olla dynaaminen verkossa päivittyvä opas.

 

Visit Finland

 

Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas - 2019

 

Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas - 2019

Kansainvälistymisopas tarjoaa matkailuyrittäjälle perustiedot tämän päivän matkailumarkkinoinnista kansainvälisille markkinoille pyrittäessä. Opas lähestyy markkinointia 4P-mallin avulla. Malli kattaa tuotteen (product), hinnoittelun (price), jakelukanavat (place) sekä markkinointiviestinnän (promotion). Opas käsittelee niin tuotteeseen ja hinnoitteluun liittyviä lainalaisuuksia kuin digitaalisen markkinoinnin haasteita ja mahdollisuuksia.

 

Visit Finland

 

My Stay

 

Visit Finlandin My Stay -palvelu esittelee Suomen matkailualueiden kansainvälisille yksittäismatkailijoille suunnattuja tuotteita. Palvelu on osa VisitFinland.comia. Se tarjoaa matkailuyrityksille mahdollisuuden laajentaa tuotteidensa kansainvälistä näkyvyyttä ja ohjata käyttäjiä online-ostopolulle entistä helpommin.

My Stayssa tuotteiden näkyvyys on laaja: Visitfinland.com-sivustolla on vuosittain yli 8 miljoonaa vierailua ja My Stay -sivulla kuukaudessa jopa 50 000-100 000 käyntiä. Palvelu on yrityksille maksuton. Teksit käännetään yhdeksälle kielille.

My Stayihin ilmoitettavan tuotteen sisältöä teksteistä kuviin kannattaa miettiä hyvissä ajoin etukäteen. Sisältö kannattaa suunnitella mahdollisimman hyvin tuotetta kuvaavaksi ja myyväksi kansainväliselle yleisölle. Ennen tuotteen ilmoittamista palveluun tulee myös tutustua My Stayn kriteereihin.

My Stay tuotetietokanta (en)

My Stay -tietokannan linkki on auki kaksi kertaa vuodessa. Seuraavan kerran se on auki 10.–31.10.2019. Sinne voit syöttää omia vetovoimaisia ja kansainväliseen markkinointiin soveltuvia matkailutuotteita.

My Stay ABC 

Oppaasta löydät My Stayn sisältö- ja kriteeriohjeet.

Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerit

 

Visit Finland

 

Miten palvella japanilaisia asiakkaita?

Kohderyhmä: Naiset 25-49 v 

Majoituspalvelut

Ohjelmapalvelut

Ravitsemuspalvelut

Markkinointi

Kohderyhmä: Perheet

Majoituspalvelut

Ohjelmapalvelut

Ravitsemuspalvelut

Markkinointi

Kohderyhmä: Ryhmämatkailijat

Majoituspalvelut

Ohjelmapalvelut

Ravitsemuspalvelut

Markkinointi

 

Nämä tarkistuslistat ovat tehtyjä auttamaan sinua arvioimaan omaa
potentiaaliasi tarjota maaseutumatkailun majoituspalveluita
japanilaisille matkailijoille.

Käytännön vinkit perustuvat CAITO-projektissa koottuun tutkimustietoon ja markkinakokemukseen. Lista ei suinkaan
kata kaikkea mahdollista, mutta toivottavasti antaa sinulle vinkkejä siitä, mitä vähintään on syytä huomioida tämän kohderyhmän
osalta.

Caito / Interreg Baltic

Myynti ja markkinointi

Tuotekortit

 

Tuotekortti - Excel-malli

Tuotekorttiin kasataan sekä kaupalliset että operatiiviset tiedot tuotteesta ja palveluntuottajista. Kortti koostuu eri näkymistä (välilehdistä), joissa on ko tekijälle tarkoitetut tiedot.

LUC matkailu / EU-rahoitus

 

Tuotekortit ja hinnoittelu, Pikes, työpaja

- Tuotekortit, sisäiset ja ulkoiset

- Blueprint ja startti hinnoittelun maailmaan 

Ylä-Karjalan matkailukylät -hanke, Pikes Oy / EU-rahoitus
Työpajan toteuttaja: Aurana Oy

 

Kuvapankit

 

Visit Finlandin mediapankki

Mediapankin tavoitteena on saada Visit Finlandin upeat kuvat ja videot jakoon maailmalla. Mediapankki toimii ennen kaikkea median ja matkailuteollisuuden työkaluna. Visit Finlandin kuvia saa käyttää maksutta Suomen markkinoimiseksi matkailumaana sekä Suomi-kuvan tunnettuuden lisäämiseksi maailmalla. Kuvia käytettäessä kuvaajan nimi/Visit Finland on aina mainittava.

Visit Finland

 

Raseborgs stad - bildbank

Raaseporin kuvapankit kuvat ovat käytettävissäsi Raaseporiin liittyvän toimituksellisen aineiston sekä alueen markkinoinnin yhteydessä. Raaseporilainen yritys tai yhdistys voi siis käyttää kuvia viestiessään ja markkinoidessaan toimintaansa Raaseporissa.

Raaseporin kaupunki

 

 

Kansainvälisien myyntitapahtumien ABC

 

Kansainvälisten myyntitapahtumien ABC

Ulkomaiset ammattilaismessut ja myyntitapahtumat ovat erinomainen mahdollisuus tavata kerralla suuri määrä potentiaalisia ostajia henkilökohtaisesti ja luoda business-kontakteja alan avainpelureihin. Kontaktimäärä tapahtumissa on suuri ja kohdistettu, mutta tapaamisaika on usein rajoitettu. Siksi oman tuotteen esittely on syytä valmistella huolella etukäteen. Tämä opas antaa ohjeita siihen, kuinka valitset yrityksellesi sopivimman tapahtuman ja kohderyhmät
sekä kotimaassa että ulkomailla ja kuinka valmistaudut ja toimit myyntitapahtumassa.

Visit Finland

 

Kestävä kehitys ja turvallisuus

Esteettömyys

 

Esteettömyyskriteerit matkailussa

Huolellisesti kehitetty esteetön matkailupalvelu on matkailuyritykselle kilpailuetu ja palvelee kaikkia kuluttajaryhmiä.

Visit Finland

Hiilijalanjälkilaskuri

 

Hiilijalanjälkilaskuri

Laskuri on tehty yritysten hiilijalanjälki laskelmien tarkistamista varten.

 

MAMK, Etelä-Savon maakuntaliitto / EU-rahoitus

 

Kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat

 

Kestävän matkailu sertifikaatit ja ohjelmat

Täältä löydät Suomessa käytössä olevia sertifiointeja ja matkanjärjestäjien ja muiden matkailutoimijoiden omat kestävän kehityksen ohjelmat.

 

Visit Finland

Matkailun turvallisuustyökalut

 

Matkailun turvallisuustyökalut

Sivusto käsittelee erilaisia majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalveluihin liittyviä turvallisuusasioita. Siinä huomioidaan sekä lakisääteiset minimivelvoitteet että vapaaehtoiset lisäykset, joilla yritys voi parantaa turvallisuustasoaan ja laatuaan. Sivusto toimii myös omavalvonnan työkaluna.

 

Lapin AMK, LUC Matkailu, Lapin Liitto / EU-rahoitus

 

Sateenkaarimatkailu

 

Sateenkaarimatkailu, koulutus, 16.4.2020, Welcome-hanke

Materiaalit Welcome-hankkeen koulutuksesta.

 

Valmentaja: Hannu Medina, Gay Travel Finland
Novago Yrityskehitys Oy, Welcome-hanke / EU-rahoitus

 

We Speak Gay and Gay Travel Finland

Gay Travel Finland promotes Finland and Finnish gay-friendly brands to LGBTQ travelers around the world.

Sustainable Travel Finland

 

Sustainable Travel Finland, koulutus 26.11.2019, Welcome-hanke

Koulutuspäivän materiaalit.

 

Valmentaja: Anu Nylund, Mood of Finland
Novago Yrityskehitys Oy, Welcome-hanke / EU-rahoitus

Tapahtuman järjestämisen turvallisuus

 

Tapahtuman järjestämisen turvallisuus

Oppimateriaali käsittelee erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyviä turvallisuusasioita.

 

Visit Finland, Rovaniemen ammattikorkeakoulu,
LUC matkailu, Culture Finland

 

Turvasatanen

 

Turvasatanen

Näkökulmia turvallisuuden huomioimiseen ammattimaisessa wildlife-matkailussa.

 

Outdoors Finland, Visit Finland / Maaseuturahasto

 

Vastuullisuusviestintä

 

Vinkkejä vastuullisuusviestintään

Käsikirja matkailuyrittäjille markkinoinnin ja viestinnän tueksi.

Visit Finland

 

Viestitään kestävistä ratkaisuista

Ylä-Karjalan matkailukylät-hankkeen työpaja. Teemme jo paljon asioita kestävällä tavalla, mutta emme välttämättä muista viestiä niistä muille. Ympäristötietoiset matkailijat kiinnittävät huomion ympäristötekoihin ja myös niistä kertomiseen. Kestävistä ratkaisuista tulee kertoa vieraille ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen.

Ylä-Karjalan matkailukylät-hanke, Pikes Oy / EU-rahoitus

 

Yrityksen kriisi ja sen hallinta

 

Yrityksen kriisi ja sen hallinta – Kriisin hallinta osana turvallisuusjohtamista matkailuyrityksessä

Yrityksen kriisi ja sen hallinta -kirja pyrkii tarjoamaan eväitä matkailualan yrityksen kriisinhallintaan ja kriisiviestintään. Kirjassa on perehdytty kriisin peruspiirteisiin, yksilön kriisikokemusten eri vaiheisiin sekä yrityksen kriisivalmiuden kehittämiseen ja viestinnän suunnitteluun. Kirja on tarkoitettu tukemaan matkailun turvallisuusjohtamista käytännön tasolla yrityksissä ja matkailun turvallisuusverkostoon kuuluvissa organisaatioissa.

 

Inrikesministeriet, LUC Matkailu / Europeiska socialfonden

 

Elintarvike- ja alkoholiasiat

Elintarvikkeiden valmistus ja myynti

 

Elintarvikkeiden valmistus ja myynti

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on valvoa ja edistää kaikkien elintarvikkeiden turvallisuutta, asianmukaista laatua ja koostumusta sekä ehkäistä ja poistaa elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja. Tähän osioon on koottu materiaalia käytännön valvonnan avuksi, mm elintarvikkeita koskevista määräyksistä, elintarvikehuoneistoja koskevista asioista ja elintarvikekuljetuksista.

Evira, Elintarviketurvallisuusvirasto

 

Hygieniapassi

 

Hygieniapassi

Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat, jotta ruokaa osattaisiin käsitellä turvallisesti. Suomalainen elintarvikealan hygieniapassi on luotu edistämään elintarviketurvallisuutta. Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi kahvilat, ravintolat, pikaruokaravintolat, suurkeittiöt, elintarvikemyymälät, leipomot ja elintarvikkeita valmistavat tehtaat. Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat esimerkiksi maito, liha ja kala.

Ruokavirasto

Hygieniapassikoulutusjärjestäjiä

Alertum Oy

Axxell

Hygieniapassi.fi

Luksia

Prakticum

Sefo konsultointi

Näiden järjestäjien lisäksi voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen kansalaisopistoon. Useimmat pystyvät järjestämään tenttejä suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä. Voit joko lukea materiaalit itse ja käydä tenttitilaisuudessa, tai osallistua 2h-7h pituiseen kurssiin ennen tenttiä.

 

Anniskelupassi

 

Anniskelupassi

Anniskelupaikan vastaavalla hoitajalla tai muulla tehtävään nimetyllä henkilöllä tulee olla alkoholilain tuntemista osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymän mallin mukainen todistus.Todistus myönnetään henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi alkoholilain ja sen valvonnan toimintatapojen tuntemista arvioivan kokeen.

Valvira

Alkoholijuomien anniskelu - ohje

Oppilaitokset perustavat koekysymykset tähän ohjeeseen. (Valvira)

Anniskelupasskoulutuksen järjestäjiä

Axxell

Anniskelupassi.fi

Luksia

Prakticum

Sefo konsultointi

Muut järjestäjät

Näiden järjestäjien lisäksi voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen kansalaisopistoon. Useimmat pystyvät järjestämään tenttejä suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä. Voit joko lukea materiaalit itse ja käydä tenttitilaisuudessa, tai osallistua 2h-7h pituiseen kurssiin ennen tenttiä.

 

Lait ja säädökset

Matkapakettilaki

 

Matkapakettilaki, koulutus 9.5.2019, Welcome-hanke

Valmentaja: Kirsi Mikkola, Sähköinen liiketoiminta Oy
Materiaalit: Kilpailija- ja kuluttajavirasto

 

Matkapakettiapuri.fi

Apuri auttaa matkapalvelujen tarjoajaa tunnistamaan matkapalveluyhdistelmistä annetun lain mukaiset velvollisuutensa.

Kilpailija- ja kuluttajavirasto

 

Matkapakettilaki

Näille sivuille on koottu yrityksille tietoa uudesta lainsäädännöstä joka astui voimaan 1.7.2018, ja selkeytetään käsitteitä.

Kilpailija- ja kuluttajavirasto

Laki matkapalveluyhdistelmistä

Suomen laki, Finlex

 

Yritystuet ja rahoitus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

 

ELY-keskuksen EU-rahoitus

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla tasapainoitetaan jäsenvaltioiden alueellisia eroja ja lievennetään niiden rakenneongelmia. Alue- ja rakennepolitiikka perustuu EU:n rahastoista myönnettävään tukeen, johon aina liitetään myös kansallista rahoitusta. ELY-keskus on merkittävä EU-rahoituksen myöntäjä ja alueen kehittäjä.

Yrityksen kehittämisavustus

Yritysten kehittämiseen myönnetään suoria yritystukia (yrityksen kehittämisavustus) ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksia. Yrityksen kehittämisavustukset ovat yritysten haettavissa jatkuvasti.

Maaseutu-rahoitus

Maaseudun yritystukien näkökulmasta 95 prosenttia Suomen pinta-alasta on maaseutua. Uuden kaupunki-maaseutuluokituksen perusteella Suomen yrityksistä noin 30 prosenttia sijaitsee maaseudulla. Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. Maaseudun yritystukia voit hakea, vaikka et harjoittaisikaan maataloutta yritystoimintasi lisäksi. Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa maaseudulle. Tuki ei kuitenkaan saa vääristää kilpailua.

ELY-keskus, maaseutu.fi

 

Leader

 

Leader Suomi

Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Tarkoituksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi.

Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa paikkakuntaansa.

Leader-ryhmissä paikalliset päättävät oman alueensa yhdistysten ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Suomen Leader-ryhmät

Tältä sivulta löydät kaikkien Suomen Leader-ryhmien yhteystiedot.

 

Leader - Pomoväst

Pomoväst on kaksikielinen yhdistys, perustettu 1997. Toiminta-alue on Hanko, Raasepori, Inkoo, Siuntio ja Kirkkonummi

Leader - Ykkösakseli

Ykkösakselin toiminta-alue vuosina 2014-2020 kattaa Salon, Lohjan, Karkkilan ja Vihdin.

Leader

 

Innovaatioseteli

 

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voit hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Innovaatiosetelin rahoituksen ehdot

Mitä tarkoittaa de minimis-tukea?

Business Finland

 

 

 

Starttiraha - aloittavan yrittäjän tuki

 

Starttiraha

Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen (32,40 euroa päivältä) ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

Starttirahaa voit saada, jos  

- olet työtön työnhakija

- et ole työtön, mutta siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä

- olet sivutoiminen yrittäjä ja laajennat yritystoimintaa päätoimiseksi

TE-toimisto myöntää starttirahan vasta, kun on selvittänyt, että yrittäjyys on hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä.

Tuen saamisen edellytyksiä ovat muun muassa

- päätoiminen yrittäjyys

- riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan

- mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan

- tarpeellisuus toimeentulon kannalta

- yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen, kun tuki on myönnetty

TE-palvelut

 

Finnvera

 

Finnvera

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA).

Finnveran toiminnan tavoitteina ovat muun muassa aloittavan yritystoiminnan lisääminen, pk-yritysten muutostilanteiden rahoituksen mahdollistaminen ja yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja viennin edistäminen. Yhtiön toiminnalta edellytetään itsekannattavuutta.

 

Finnveralaina

Finnvera-laina (Investointi- ja käyttöpääomalaina) on tarkoitettu pk-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen. Lainan vähimmäismäärä on 30 000 euroa.

Finnvera-lainalla voidaan rahoittaa kaikkia toimialoja lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia.

Finnvera-laina on tarkoitettu sekä pienille että keskisuurille yrityksille. Lainaa hakeva yritys voi olla joko toimintaansa vasta aloittava tai jo toimiva yritys.

 

Finnveratakaus

Finnvera-takaus on tarkoitettu vakuudeksi erilaisiin pk-yritysten kotimaisiin rahoitustarpeisiin kuten investointeihin ja/tai käyttöpääomaan sekä liiketoiminta- tai yrityskauppojen vaatimaan rahoitukseen. Se sopii pk-yrityksille sekä erityisin perustein myös suuryrityksille. Finnvera-takaus on yleensä 50 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.

Yrittäjälaina

Yrittäjälaina on yrittäjän henkilökohtainen laina, jolla voidaan rahoittaa sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa myös jo toimivan yrityksen osakkeiden ostoa. Yrittäjälainaa voidaan myöntää osakeyhtiön osakkaalle, jonka osuus osakepääomasta ja äänivallasta on yrittäjälainalla rahoitetun sijoituksen tai osakekaupan jälkeen vähintään 20 %.

 

Suunnittelu, laskelmat ja kannattavuus

Kannattava hinnoittelu, koulutus 9.5.2019, Welcome-hanke

 

Kannattava hinnoittelu, koulutus 9.5.2019

Materiaalit koulutuspäivästä Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjille. 

 

Valmentaja: Kirsi Mikkola, Sähköinen Liiketoiminta oy
Novago Yrityskehitys Oy, Welcome-hanke/EU-rahoitus, maaseuturahasto

 

Hinnoittelu osana tuotteistamista

 

Hinnoittelu osana tuotteistamista, Caito-koulutus 7.5.2019

Caseharjoitukset 7.5.2019

Materiaalit hinnoitteluvalmennuksesta Caito-hankkeen osallistujille. Toimintaympäristöanalyysi, tuottavuus, taloudellisuus ja kannattavuus, laskentatoimen rakenne ym.

Valmentaja: Timo Saranpää, Kon-Tiki Tours
Caito-hanke / Interreg Baltic -rahoitus

 

Yritystulkki

 

Yritystulkki

Yritystulkista löydät yrittämisen perustiedon. Selkeällä opastuksella ja hyvillä neuvoilla voit kehittää yritystoimintaasi tai perustaa uutta. Yritystulkin laskentaohjelmilla hallitset ja suunnittelet yrityksen taloutta, hinnoittelua ja investointeja. Valmiit lomakkeet ja sopimuspohjat auttavat yrityksen arkirutiineiden hoidossa.

Voit käyttää Yritystulkkia ilman korvausta. Oman paikkakuntasi yrityspalveluorganisaation kustantamaa Yritystulkin materiaalia saavat käyttää yksityishenkilöt, yritykset ja oppilaitokset vapaasti ilman korvausta omiin tarpeisiinsa. Yrityspalveluorganisaation nimi ilmenee Yritystulkin aineistosta.

Muu kaupallinen käyttö edellyttää käyttöoikeuden hankkimista Jadelcons Oy:ltä. Kaupallista käyttöä on esim. yrityskonsultointi ja -neuvonta maksua vastaan käyttäen hyväksi Yritystulkin aineistoa tai ansaintatarkoituksessa järjestetty lyhyt tai pitkäkestoinen koulutus, jonka aikana koulutukseen osallistujat ohjeistetaan käyttämään Yritystulkin aineistoa kouluttajan antamien tehtävien suorittamiseen.

 

Liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat

 

Liiketoimintasuunnitelma (LTS)

Hyvä liiketoimintasuunnitelma on tärkeä uudelle yrittäjälle. Pienyrittäjä pääsee alkuun yksinkertaisellakin versiolla.

Liiketoimintasuunnitelma eli lyhennykseltään LTS voi olla iso työ, jossa suunnitellaan myyntiä ja markkinointia, hahmotellaan tuotteiden hinnoittelua, arvioidaan tuotannon resursseja, tehdään henkilöstö- ja tuotekehityssuunnitelma sekä pohditaan patentteja ja riskianalyysejä. Mitä suurempia tavoitteita kohti pyritään, sen tarkemmin liiketoimintasuunnitelma pitää tehdä.

Aloittava pienyrittäjä pääsee kuitenkin alkuun helpomminkin. Kun haetaan rahoitusta, tukia tai takauksia, kiinnostaa eniten se, onko tuotteillesi riittävästi kysyntää ja asiakkaita. Nämä ovat elintärkeitä kysymyksiä myös sinulle. Huolella tehty liiketoimintasuunnitelma antaa vakaamman pohjan myyntitavoitteiden saavuttamiseen. Muista että liiketoimintasuunnitelma kannattaa tehdä vahvasti itseä varten: sillä pitää vakuuttaa itsensä siitä, että yritystoiminnasta saa riittävän toimeentulon.

 

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma auttaa sinua selvittämään mitä yritystoimintasi aloittaminen maksaa (rahan tarve), sekä suunnittelemaan miten aiot rahoittaa toiminnan (rahan lähteet). Mitkä ovat yritystoimintasi kannalta tärkeitä ja järkeviä hankintoja? Miten paljon käyttöpääomaa tarvitset selviytyäksesi ensimmäisistä kuukausista? Kuinka paljon voit sijoittaa omaa rahaa tai/ja työvälineitä yritykseesi? Kuinka paljon tarvitset lainaa, mistä hankit sen ja mitä se maksaa sekä tarvitsetko vakuuksia?

Kannattavuuslaskelma

Kannattavuuslaskelman avulla voit hahmottaa, minkälaiseen liikevaihtoon sinun tulisi pyrkiä.

Myyntilaskelma

Myyntilaskelmassa voidaan jakaa kannattavuuslaskelman osoittama minimilaskutustavoite eri tuoteryhmien kesken.

Henkilöstöhallinto

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus (MaRa) 1.2.2018 - 31.3.2020

 

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus (MaRa) 1.2.2018 - 31.3.2020

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat tyypillisesti: ravintolat, kahvilat, pubit, yökerhot, catering-yritykset ja henkilöstöravintolat, eines- ja valmistuskeittiöt, hotellit ja muut majoitusliikkeet, kylpylät ja hyvinvointikeskukset, leirintä- ja caravanalueet, loma- ja mökkikylät, maaseutumatkailupalvelut, huolto- ja liikenneasemat, keilahallit, loma- ja kurssikeskukset, kongressikeskukset, kotimaisten matkailupalvelujen edistäminen, myynti, markkinointi ja välitys.

Työntekijöiden taulukkopalkat 1.5.2019 alkaen

Esimiesten taulukkopalkat 1.5.2019 alkaen

PAM

 

PAM - palvelualojen ammattiliitto

 

PAM - palvelualojen ammattiliitto

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla. Jäsenet saavat myös apua työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä, jotka liittyvät esimerkiksi palkkaan, työvuoroihin, työaikoihin ja lomaan. Jäsenyyteen kuuluu myös työttömyyskassan jäsenyys.

PAM

 

Työsuojelu

 

Työsuojelu.fi

"Työsuojeluhallinnossa pyrimme siihen, että työ Suomessa olisi mahdollisimman tervettä ja turvallista sekä työelämää koskevien säännösten mukaista. Tehtävämme on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lisäksi tehtävämme on torjua työtapaturmia, ennaltaehkäistä ammattitauteja ja vähentää työstä työntekijöille aiheutuvia fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Annamme myös neuvoja ja ohjeita työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä."

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu

 

Hankkeet

Rural Finland II

 

Rural Finland II

Rural Finland II on valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. Päätavoitteena on, että matkailuyritykset sekä ruoka-, luonto- ja kulttuurimatkailun toimijat muodostavat aktiivisia ja avoimia verkostoja ja yhdistävät voimavaroja kehittämistyössä, josta syntyy uusia kansainvälistymiseen tähtääviä palvelumalleja. Hankkeen kesto 1.8.2018 - 31.3.2021.

 

Hungry for Finland

 

Hungry for Finland

Hungry for Finland -ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta. Hanke tehostaa toimijoiden asiakas- ja markkinaymmärrystä, kansainvälistymis- ja vientiosaamista, kestävää kehitystä ruokamatkailussa sekä avauksia kansainvälisille markkinoille elämyksellisten ruokamatkailutuotteiden myötä. Verkostotoiminta tehostuu aluerajat ylittävien teemojen kautta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. Hankkeen kesto 3.9.2018 - 2.9.2021

Caito

 

Caito

Tämä EU-hanke on Viron, Latvian ja Länsi-Uudenmaan alueiden yhteishanke. Tavoitteina on kehittää mukana olevien alueiden Japanin markkinointia, kasvattaa alueiden yrittäjien osaamista Japanin matkailumarkkinoille, kasvattaa maaseutumatkailun tunnettuutta Japanissa, kehittää tuotteita ja tarjontaa lisää alueilta japanilaisille matkanjärjestäjille myytäväksi, parantaa alueiden saavutettavuutta kansainvälisille asiakkaille ja toimia aktiivisesti myyjien, median ja kohteiden tarjonnan välisenä linkkinä. Hankkeen kesto 1.12016-31.12.2019.

Kylään maisemaan

 

Kylään maisemaan

Hankkeessa aktivoidaan ja innostetaan arvokkaiden maisema-alueiden asukkaita ja yrittäjiä kehittämään omaa toimintaansa ja oman alueensa elinvoimaisuutta siten, että se houkuttelee alueille matkailijoita ja edistää kylien yritystoiminnan kehittymistä. Hankkeen kesto 1.7.2018-30.6.2020. Samaiselta sivustolta näkee lukuisia valtakunnallisesti menneillä olevia hankkeita.

Expand to e-business

 

Expand2eBusiness

Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin. Hanke järjestää digimyyntiin ja -markkinointiin sekä verkkokauppaan liittyviä seminaareja ja työpajoja sekä yhdistää Uudenmaan alueen kansainvälistymistä suunnittelevat pk-yritykset ja kansainväliset osaajat luomaan uutta kansainvälistä
liiketoimintaa. Hankkeen kesto 1.1.2018-31.12.2020.

Coastal Bootcamp

 

Coastal Bootcamp

Matkailun yhteistyön kehittämishanke Lounais-Suomen rannikkoalueella. Hanke on Yrityssalon hallinnoima, osatoteuttajina Metsähallitus, Kemiönsaaren kunta ja Paraisten kaupunki. Kohderyhmänä ovat maaseudun mikro- ja pienyritykset. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan pienten matkailualan yritysten kasvua, lisätään Salon, Kemiönsaaren, Paraisten sekä rannikolla sijaitsevien Metsähallituksen kansallispuistojen elämyspotentiaalia ja edistetään matkailualan kestävää kehitystä. Hankkeen kesto 1.10.2018–30.8.2021.

 

Green Ideas for Tourism

 

Green Ideas for Tourism

Projekti auttaa matkailualan opiskelijoita kohtaamaan alan tulevaisuuden haasteet integroimalla innovatiivisia maailmanlaajuisia konsepteja osaksi ympäristönsuojelua (esim. kehdosta kehtoon -malli, kiertotalous ja sinisen talouden periaatteet).

 

Muut asiat

Matkailustrategiat

 

Suomen matkailustrategia 2019-2028 

Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun” on Suomen matkailustrategia vuosille 2019–2028. Strategiassa asetetaan matkailun kehittämiseksi tavoitteet vuoteen 2028 sekä toimenpiteet vuosille 2019–2023. Suomen tavoitteena on olla Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkailukohde. Matkailua kehitetään vastuullisena ja kasvavana palveluliiketoiminnan alana, joka luo hyvinvointia ja työllisyyttä ympärivuotisesti koko Suomessa.

 

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020)

Raaseporin kaupunki - matkailun toimintasuunnitelma 2020-2022

Hangon kaupungin matkailustrategia 2012-2020

 

Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry

 

Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa on matkailu-, majoitus-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan sekä niihin liittyvän hyvinvointipalvelualan yrittäjien ja työnantajien edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö.

 

Green Care Suomi

 

Green Care i Finland

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Näitä ovat muun muassa ratsastusterapia  ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta, sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta, maatilojen kuntouttava toiminta sekä ekopsykologian menetelmät. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

Green Care Finland ry, LUKE / Maaseuturahasto

 

Matkailun työkalupakki

Matkailun työkalupakki (päivitetty 11/2017)

Matkailun työkalupakkiin on kerätty matkailun kehittämisen työkaluja, jotka ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

 

Rural Finland, Karelia amk, University of Eastern Finland / EU-rahoitus

 

Yrittäjien huijausopas

 

Yrittäjien huijausopas

Suomen Yrittäjät on julkaissut oppaan, joka auttaa tunnistamaan ja torjumaan erilaisia huijauksia. Yrityksiin kohdistuvat huijaukset ja petosrikollisuus ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi.

Juuri julkaistu opas esittelee 12 yleisintä yrityksiin kohdistuvaa huijausta. Näitä ovat esimerkiksi hakemistohuijaukset, huijauslaskut, identiteettivarkaudet ja toimitusjohtajahuijaukset.

Opas kertoo, mitä pitää tehdä, jos joutuu huijausyrityksen kohteeksi tai huomaa tulleensa huijatuksi. Jokaisesta huijaustavasta annetaan selkeät toimintaohjeet.

 

Suomen Yrittäjät 

 

Lomalaidun ry

 

Lomalaidun ry

Lomalaidun ry on valtakunnallinen maaseutumatkailua kehittävä yhdistys. Ydintehtävä on kehittää ja edistää maaseutumatkailua elinkeinona, parantaa maaseutumatkailualan yritysten ja yrittäjien toiminnan edellytyksiä ja toimia alan asiantuntijana.

 

Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa

 

Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa

Vinkkejä ja hyviä käytäntöjä matkailueläinten (rekikoirat, porot ja hevoset) hyvinvointiin.

LUC matkailu, Lapin AMK, Lapin Yliopisto
EU-rahoitus

 

Opiskelu

 

Campus Online

Campus Online on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta, joka kokoaa yhteen yli 20 ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksot.Ilmoittaudu minkä tahansa ammattikorkeakoulun opintojaksoille ja opiskele ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskelu on mahdollista ympäri vuoden.