Hoppa till sidans innehåll

Ansökning av coronastöd på 2 000 euro för egenföretagare öppnas i västra Nyland

Vid sina ramförhandlingar den 8.4.2020 bestämde regeringen att 250 miljoner euro skall avsättas som stöd till egenföretagare. Pengarna kommer att fördelas via kommunerna. I syfte att stabilisera den temporärt försämrade ekonomiska situation som orsakas av coronaepidemin, tillämpas denna förordning för beviljande av statsstöd till egenföretagare i enlighet med statsbudgeten.

Arbets- och näringsministeriet beviljar coronastöd till egenföretagare via kommunerna. I den västnyländska regionen har kommunerna (Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå) kommit överens om ett gemensamt förfarande när det gäller stöden. Ansökan om stöd går till så att Novago Företagsutveckling Ab, som ägs av kommunerna, tar emot ansökningarna elektroniskt via sin webbplats (www.novago.fi). Efter detta fattar kommunerna beslut om att bevilja eller avslå ansökningarna och stöd betalas sedan ut till de företagare som har fått ett positivt beslut.

Förutsättningen för att stödet för egenföretagare ska beviljas är att företagets kraftigt försämrade ekonomiska situation och minskade omsättning beror på coronaepidemin. Man uppskattar att epidemin har börjat påverka egenföretagarnas ekonomiska situation i Finland negativt från och med 16.3.2020, d.v.s. när undantagstillståndet fastställdes och beredskapslagstiftningen togs i bruk.

Ansökningsblankett och tilläggsinformation om hur ansökningen ska fyllas i samt kriterier för beviljande av stöd finns på Novagos webbplats https://novago.fi/sv/coronastodtillegenforetagare/ . För att fylla i ansökningen krävs stark autentisering och ansökningstiden startar torsdagen den 16.4.2020 kl. 12.00.

Ansökan om stöd görs i företagets hemkommun som finns registrerad i Företags- och Organisationsdatasystemet (YTJ). Stödets storlek är 2 000 euro och det är en engångsersättning. Stödet beviljas för att täcka utgifterna för bedrivandet av egenföretagarens verksamhet.

Med egenföretagare avses här en person som ensam idkar ekonomisk verksamhet oberoende av företagsform (enskild näringsidkare, kb, öb, ab eller andelslag). Även så kallade ”lättföretagare” och frilansare kan ansöka om stöd. Erhållande av stödet förutsätter att företagaren inte har anställd arbetskraft vid ansökningstillfället.

Företagaren måste påvisa att hens ekonomiska situation har försämrats på grund av coronaviruset. Företaget får inte ha varit i ekonomiska svårigheter före coronakrisen. Egenföretagaren anses ha förutsättningar för en lönsam verksamhet om företagsverksamheten har varit lönsam enligt bokslutet eller skattedeklarationen för 2019. Om egenföretagaren har en skatteskuld bör hen ha en plan för återbetalning av skatteskulden som är godkänd av Skatteförvaltningen. Den sökande bör också se till att de minimis-stöd som har beviljats genom olika beslut inte överskrider det tillåta maximala beloppet.

Kommunen och egenföretagaren som tar emot stödet gör upp ett avtal om stödet i enlighet med 7 § mom. 3 i statsunderstödslagen. Avtalet innehåller villkoren för stödets beviljande, användande och övervakning av användandet. Avtalet är nödvändigt för att de egenföretagare som erhåller stödet ska vara medvetna om stödets natur som statsunderstöd. Till de delar som har att göra med användandet av stödet kan ANM granska egenföretagarens ekonomi och verksamhet. I och med ett positivt beslut på ansökningen uppstår ett privaträttsligt avtalsförhållande mellan kommunen och den sökande. Avtalet uppstår i och med att kommunen godkänner ansökningen och den sökande erhåller information om godkännandet.

Stödet kan betalas ut för kostnader som har uppstått under tidsperioden 16.3.2020–31.8.2020. Stödet är tidsbegränsat och kan sökas fram till 30.9.2020.

kan kontaktas För alla frågor som har att göra med stödet kan man vari i kontakt med Novago företagsutvecklings rådgivare eller via kundtjänsten 019 369 1865. Samtliga individuella kontaktuppgifter finns på adressen https://novago.fi/sv/kontakt/. Kommunerna har följande kontaktpersoner gällande stödet för egenföretagare:

• Hangö: Stadsdirektör Denis Strandell, denis.strandell@hanko.fi
• Ingå: Förvaltningschef Eija Taskinen, eija.taskinen@inga.fi
• Lojo: Chef för företagsservice Tapani Tapiola, tapani.tapiola@lohja.fi
• Raseborg: Utvecklingschef Jennifer Gammals, jennifer.gammals@raseborg.fi
• Sjundeå: Livskraftschef Kalle Stenbäck, kalle.stenback@siuntio.fi

Om du är egenföretagare och coronakrisen har lett till betydande inkomstförluster för ditt företag gör du på följande sätt:

1. Läs först noggrant igenom ANM:s kriterier för erhållande av stödet (kriterierna finns på Novagos sidor under denna länk) och utvärdera huruvida du uppfyller dessa.
2. Ta kontakt med din bokförare/ditt faktureringsandelslag för att i elektronisk format få de bilagor som krävs för ansökningen. Du kan också skanna dokumenten från din egen bokföring på förhand.
3. Logga in på ansökningen med stark autentisering (nätbankskod och/eller mobilcertifikat).
4. Fyll i ansökningen noggrant och bifoga de bilagor som krävs. Ansökningen finns på Novagos sidor.

 

ANM:s kriterier för erhållande av stödet

För att erhålla stödet måste egenföretagaren uppfylla vissa kriterier. De kriterier som har fastställts av ANM är:
• Med egenföretagare avses här en person som ensam idkar ekonomisk verksamhet oberoende av företagsform (enskild näringsidkare, kb, öb, ab eller andelslag). Även så kallade ”lättföretagare” och frilansare kan ansöka om stöd. Erhållande av stödet förutsätter att företagaren inte har anställd arbetskraft vid ansökningstillfället.

• Med egenföretagare som bedriver ekonomisk verksamhet som huvudsyssla avses en företagare som har pensionsförsäkring för egenföretagare (FöPL-försäkringsnummer) eller som kan förevisa en årlig företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro. Om företaget har startat sin verksamhet för mindre än 6 månader sedan, bör företagaren påvisa att inkomsterna skulle ha varit minst 20 000 euro utan coronakrisen.

• Som bilaga krävs bokslutet för 2019/senaste bokslut eller skattedeklarationen för 2019/senaste skattedeklaration. Dessutom krävs kopior av bokföringen och/eller kontoutdrag för att bekräfta hur försäljningen och utgifterna har utvecklats 2020. ”Lättföretagare” och frilansare bör ge bevis på verksamhetens lönsamhet och den inkomstförlust som coronakrisen har orsakat med bästa tillbudsstående verifikat.

• Försämringen av företagsverksamheten och omsättningen efter 16.3.2020 måste verifieras med kopior av bokföringen och/eller kontoutdrag (utgifter och försäljningsinkomster). Om försäljningsintäkterna har sjunkit 30 % eller mer kan detta anses vara en betydande försämring.

• Egenföretagaren anses ha förutsättningar för en lönsam verksamhet om företagsverksamheten har varit lönsam enligt bokslutet eller skattedeklarationen för 2019. Om egenföretagaren har en skatteskuld, bör det finnas en plan för återbetalning av skatteskulden som är godkänd av Skatteförvaltningen. Vid utvärderingen av verksamhetens lönsamhet kan egenföretagarens utredning av den exceptionella situationen 2019 tas i beaktande.

• För att stabilisera egenföretagarens verksamhet kan stöd för kostnader som orsakas av egenföretagarens verksamhet beviljas för tiden 16.3.2020–31.8.2020. Egenföretagare kan ansöka om stöd fram till 30.9.2020.

• Stödet kan sökas parallellt med det utvidgade arbetslöshetsstöd som är på kommande för företagare.

• Den sökande bör se till att de minimis-stöd som har beviljats genom olika beslut inte överskrider det tillåta maximala beloppet. De minimis-stöd är ett offentligt företagsstöd som enligt europiska unionens tolkning är så litet att det inte snedvrider konkurrensen eller påverkar handeln mellan EU-medlemsstaterna. Ett företag kan beviljas högst 200 000 euro i de minimis-stöd under tre på varandra följande skatteår. För företag som verkar inom landsvägstransportsbranschen kan de minimis-stödet uppgå till högst 100 000 euro. I stödbeslutet har det angetts om det är frågan om ett de minimis-stöd. Ytterligare information: https://tem.fi/sv/stod-av-mindre-betydelse-de-minimis-stod-

• Egenföretagarstödet beviljas företagarspecifikt. Om egenföretagaren har flera företag som hen arbetar i beviljas stödet för det företag som företagaren har som huvudsyssla. Det kan finnas flera personer i företagarställning i företaget, som alltså inte är i arbetstagarställning (arbetsförhållande), men inte nödvändigtvis någon person i arbetsförhållande.

• Om egenföretagaren idkar en sido- eller tilläggsnäring tolkas detta som en företagare i bisyssla, vilket inte berättigar till stöd.

Allmän information om ansökningsproceduren

• Egenföretagaren ansöker skriftligen om stödet i sin hemkommun (hemkommunen enligt uppgifterna som finns registrerade i Företags- och Organisationsdatasystemet (YTJ)). Stödet för egenföretagare är en engångsersättning på 2 000 euro för egenföretagarens kalkylerade kostnader som orsakas av företagsverksamheten, exempelvis kostnader för utrymmen och utrustning som har anskaffas för företagsverksamheten samt bokföringskostnader och övriga kontorsutgifter. Lön som företagaren betalar ut till sig själv anses, när engångsersättningen beviljas, inte vara utgifter som orsakas av företagsverksamheten. Stödet anses därmed inte vara inkomst som företagaren får från företaget. Meningen med stödet är att det delvis ska hjälpa egenföretagaren att klara av den utmanande ekonomiska situation som coronavirusepidemin orsakar. Engångsersättningen kan beviljas för kostnader som har uppstått från och med 16.3.2020 och sista ansökningsdagen för stödet är 30.9.2020. Det är ett beräknat belopp och mottagaren av stödet är inte förpliktigad att framlägga verifikat på hur kostnaderna har uppstått när stödet söks eller i efterhand.

• Om den sökande har angett felaktig information, kommer man i avtalet mellan kommunen och den sökande överens om att stödtagaren omedelbart ska återbetala stöd som har erhållits felaktigt, med för stort belopp eller utan grund och att kommunen vid missbruk kan kräva tillbaka det utbetalade stödet.

• Ansökningarna behandlas i den ordningsföljd de kommer in.

De minimis-stöd på 2 000 euro ingår i detta stöd. På grundval av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt gällande stöd av mindre betydelse (Europeiska unionens officiella tidning L 352, 24.12.2013) kan offentligt stöd till företag i form av de minimis-stöd för det löpande skatteåret och de båda föregående skatteåren beviljas till ett belopp på högst 200 000 euro (för företag som erbjuder landsvägstransporttjänster är minimis -stödet högst 100 000 euro.) Till de minimis-stödens maximibelopp räknas förutom stödtagarens de minimis-stöd även de minimis-stöd som har beviljats i Finland till finländska företag i samma koncern eller till andra finländska företag som har en koppling enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 artikel 2 punkt 2 till företaget som erhåller stödet. Stödtagaren ansvarar för att summan av de minimis-stöd som har beviljats av olika instanser (bl.a. ministerier, myndigheter som underlyder ministerierna, Business Finland, Finnvera Oyj, kommunerna, landskapsförbunden) inte överstiger denna summa. Stödtagaren är förpliktigad att informera kommunen om de minimis-stöd som hen själv eller ovan avsedda allokerade företag har erhållit och tidpunkten när dessa stöd har erhållits.

Dela

Läs även