Hoppa till sidans innehåll

Hur kan företagsutvecklingsbolag stötta sina ägarkommuner i detta?

TE-byråns arbets- och företagstjänster överförs till kommunerna från 1 januari 2025.

Novago Företagsutveckling Ab känner företagsgränssnittet och kan föra fram de perspektiv som kommer från fältet till det kommunala beslutsfattandet gällande exempelvis kompetens och internationella rekryteringsbehov. Kommunförbundet, Finlands Företagare, Finlands Nyföretagarcentraler rf och SEKES hoppas på ett nytt sätt att tänka kring ordnandet av tjänsterna. Det behövs fortfarande en opartisk och pålitlig enhet som i gott samarbete med kommunernas TE-tjänster kan säkerställa de tjänster företagen behöver. Kommunernas TE-tjänster och de företagstjänster som erbjuds av utvecklingsbolag måste utvecklas i takt med att verksamhetsmiljön förändras. Den arbetskraftsservice som kommunerna erbjuder och utvecklingsbolagens försörjningstjänster måste utvecklas i nära samarbete, så att arbetsförmedlingen till företagen blir effektivare och samtidigt väsentligt stödjer den kommunala ekonomin. Vi har nedan listat några av de tjänster som överförs till kommunerna och på vilka sätt Novago kan stödja både kommunerna och näringslivets behov.

Anställningsannonsering blir en av kommunernas lagstadgade skyldigheter. Novago kan stödja företagare i att utarbeta texterna. 93,7 % av de finländska företagen är små. Små företag har rekryteringssvårigheter av flera anledningar. Entreprenörer har känt att det, på grund av den aktiva modellen med TE-tjänster, vanligtvis inte lönar sig att annonsera ut jobb på TE-tjänsternas sidor eftersom onödiga kontakter tar för mycket av företagarens arbetstid. Tre fjärdedelar av arbetsplatserna har redan tidigare varit dolda och deras andel kommer troligen att öka. Att fylla dolda arbetsplatser är svårt för både företagaren och TE-tjänsterna. Novago får ofta information om dolda arbetsplatser både genom direkta kontakter från företag och i samband med rådgivning angående utvidgande av verksamheten eller investeringsförfrågningar. Samarbete mellan utvecklingsbolaget och arbetsförmedlingar vid rekrytering skulle avsevärt påskynda tillsättningen av jobb. Entreprenörer upplever också utmaningar med navigeringen i byråkratin kopplad till arbetsgivarrollen. Här kan utvecklingsbolaget erbjuda rådgivningstjänster gällande exempelvis arbetsavtal, anställningsvillkor och finansieringsmöjligheter vid anställning. När rekryteringen går smidigt för småföretagare syns de positiva effekterna snabbt även i kommunerna.

Novago har cirka 10 års erfarenhet av att organisera rekryteringsevenemang i samarbete med kommuner och TE-kontoret och TE-live som finns kvar i KEHA-centralen.

I framtiden kommer kommunerna att ha en lagstadgad skyldighet att bevilja lönebidrag. Entreprenörer har fått detaljerade råd av Novago om hur ansökningarna skall fyllas i och med hjälp av tjänsten har man kunnat sänka företagens rekryteringströskel. Tjänsten har hjälpt många långtidsarbetslösa och personer med hälsoproblem att hitta jobb.

När det gäller den gemensamma upphandlingen av arbetskraftsutbildningar råder fortfarande osäkerhet om verksamheten kommer att ligga på NTM-centralen eller kommunerna i framtiden. Novago kan förse TE-tjänster med information om till exempel behovet av rekryteringsutbildning när anordnandet av gemensam upphandlingsutbildning är motiverad. Eftersom företagen i regionen huvudsakligen är små drar de ofta nytta av lärlingsutbildningar för nyanställda. Novago är redo att ge råd till företagare om hur de kan utnyttja lärlingsplatser vid rekrytering som en lösning på bristen på arbetskraft. Novago har lång erfarenhet av att ordna aktuella utbildningsevenemang för företagare.

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen samt omställningsskyddet kommer att påföras kommunerna som en del av deras lagstadgade uppgifter. Novago kan underlätta kommunernas informationsskyldighet via sina egna förtagsnätverk.

Avtal om arbetsprövning samt alterneringsledigheterna flyttas till kommunerna.

En god sysselsättningsnivå kräver ett fungerande näringsliv. Enligt en studie gjord av Finland Företagare är företagarnas behov av rådgivning främst marknadsföring och försäljning, personalutveckling, företagsledning, finansiering, ekonomistyrning och nätverkande. Novago har lång erfarenhet av alla dessa delområden och vi ger även grundläggande rådgivning kring internationalisering och företagsförvärv.

Novago kan också betjäna regionen genom att kunna ge svar på frågor från företag som överväger att etablera sig i regionen. Novago har tillgång till ett öppet online register över företagstomter och affärslokaler.

Att kunna ge och ta emot blanketter för ansökan om lönegaranti till kunderna blir en del av kommunernas lagstadgade skyldigheter. Kunderna skulle ha nytta av att den som lämnar ut formuläret också kan ge råd om hur det skall fyllas i. Det pågår en diskussion på TEM om vem som kommer att ansvara för rådgivningen i framtiden. Att fatta beslut om lönegarantin kommer att överföras från NTM till Keha den 1 januari 2025. Novago stöttar även företag med rådgivning gällande ekonomiska svårigheter och snabb hjälp kan förebygga en situation där anställda måste söka sina lönepengar genom lönegaranti eller ansökan om utkomststöd.

Vi utvecklar vår verksamhet i en verksamhetsmiljö stadd i ständig förändring. Genom att känna av och tolka svaga signaler kan vi förbereda oss på företagens kommande behov i god tid före många andra. Vi är på kartan gällande olika trender, lagändringar, förändringar i världssituationen och också gällande de resurser och företagsstöd i vår region som kan sökas vid olika tidpunkter. Under coronaperioden fick företagare råd med ansökningar av mer än tio olika typer av företagsstöd. Novago var en pionjär inom rekryteringsrådgivning för företag och nu utvecklar Novago som pionjär en grön företagsrådgivning, som hjälper företag i regionen att få information om ansvarsfulla affärsmetoder. Novago har erfarenhet av projektfinansieringsansökningar med vilkas hjälp vi utvecklar tjänster som är till nytta för samhället och företagande.

Enligt Finlands Företagare behöver företagare företagsrådgivning som utgår från att:

Ett levande näringsliv är det bästa stödet för sysselsättning.

Dela

Läs även

Vårt verksamhetsområde har förändrats från och med 1.1.2024 – vi betjänar i Hangö, Ingå och Raseborg - mera uppgifter