RECOIN-projekt

RECOIN-projekt

RECOIN-projekt huvudsakliga syfte är att stärka förutsättningarna och beredskapen hos små och medelstora nyländska företag genom att utveckla deras innovationskapacitet och kompetens, förbättra deras marknads-, framtids- och teknologikunnande och expandera deras kontaktnät. Detta ger deltagande företag möjligheten att förnya produkter och tjänster utanför sin kärnverksamhet och hemmamarknad samt modet att bryta ny mark.

I RECOIN-projektet skapas en systematisk process för att stimulera innovationsverksamheten hos små och medelstora företag och därmed främja tillväxt och internationalisering genom att delge de små och medelstora nyländska företagen storföretagens (incitamentföretagens) marknadsförståelse och framtidskunnande, tillsammans med senaste forskningsdata. Företagens innovationsverksamhet förstärks genom en ökad medvetenhet om framtida teknologier och hjälp att identifiera europeiska tillväxt- och utvecklingsplattformar som kan bidra med ytterligare resurser för utvecklingsarbetet.

Under projektets gång muddrar man aktivt upp branschens små och medelstora företag, trappar upp deras innovationsverksamhet, stimulerar dem till tillväxt och internationalisering och strävar till att avlägsna hinder för tillväxt. I samråd med incitamentsföretag samlar vi in den senaste marknads- och framtidsinformationen som preciseras med hjälp av forskarintervjuer. Via brainstorming, innovationssessioner och hackathons presenteras den senaste informationen på ett intressant och konkret sätt för att stödja tillväxten och internationaliseringen av små och medelstora företag i regionen, tillsammans med internationella finansieringsmöjligheter.

Som ett resultat av projektet förbättras de deltagande företagens materiella och vinstmässiga färdigheter. Smidigt skannings- och svärmintelligensarbete kommer att utgöra en permanent del av deras strategiarbete. Företagen som deltar i projektet kartlägger och bryter mark för nya affärsområden eller marknader. De innoverar nya eller förbättrade produkter, produktionsmetoder, teknologier eller tjänster. På längre sikt förbättras företagens förutsättningar att konkurrera på de internationella marknaderna.

RECOIN-projekt huvudfinansiär är Europeiska regionala utvecklingsfonden Eruf. Projektet pågår från den 1.10.2019 till den 31.10.2021.

Jarkko Toivonen

Jarkko Toivonen

RECOIN -vahvistaa uusmaalaisten pk-yritysten edellytyksiä ja valmiuksia kasvaa ja kansainvälistyä.

Jarkko Toivonen on Novagon yhteyshenkilö RECOIN-hankkeen osalta. Hanke vahvistaa uusmaalaisten pk-yritysten edellytyksiä ja valmiuksia kasvaa ja kansainvälistyä.

Ota yhteyttä: jarkko.toivonen@novago.fi, +358 50 306 6210