ANM:s kriterier

ANM:s kriterier för erhållande av stödet

För att erhålla stödet måste egenföretagaren uppfylla vissa kriterier. De kriterier som har fastställts av ANM är:

• Med egenföretagare avses här en person som ensam idkar ekonomisk verksamhet oberoende av företagsform (enskild näringsidkare, kb, öb, ab eller andelslag). Även så kallade ”lättföretagare” och frilansare kan ansöka om stöd. Erhållande av stödet förutsätter att företagaren inte har anställd arbetskraft vid ansökningstillfället.

• Med egenföretagare som bedriver ekonomisk verksamhet som huvudsyssla avses en företagare som har pensionsförsäkring för egenföretagare (FöPL-försäkringsnummer) eller som kan förevisa en årlig företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro. Om företaget har startat sin verksamhet för mindre än 6 månader sedan, bör företagaren påvisa att inkomsterna skulle ha varit minst 20 000 euro utan coronakrisen.

• Som bilaga krävs bokslutet för 2019/senaste bokslut eller skattedeklarationen för 2019/senaste skattedeklaration. Dessutom krävs kopior av bokföringen och/eller kontoutdrag för att bekräfta hur försäljningen och utgifterna har utvecklats 2020. ”Lättföretagare” och frilansare bör ge bevis på verksamhetens lönsamhet och den inkomstförlust som coronakrisen har orsakat med bästa tillbudsstående verifikat.

• Enligt nya instruktioner som mottagits 16.4.2020 är ett intyg om skatteskuld också nödvändigt för samtliga sökanden att lägga till som bilaga!

• Försämringen av företagsverksamheten och omsättningen efter 16.3.2020 måste verifieras med kopior av bokföringen och/eller kontoutdrag (utgifter och försäljningsinkomster). Om försäljningsintäkterna har sjunkit 30 % eller mer kan detta anses vara en betydande försämring.

• Egenföretagaren anses ha förutsättningar för en lönsam verksamhet om företagsverksamheten har varit lönsam enligt bokslutet eller skattedeklarationen för 2019. Om egenföretagaren har en skatteskuld, bör det finnas en plan för återbetalning av skatteskulden som är godkänd av Skatteförvaltningen. Vid utvärderingen av verksamhetens lönsamhet kan egenföretagarens utredning av den exceptionella situationen 2019 tas i beaktande.

• För att stabilisera egenföretagarens verksamhet kan stöd för kostnader som orsakas av egenföretagarens verksamhet beviljas för tiden 16.3.2020–31.8.2020. Egenföretagare kan ansöka om stöd fram till 30.9.2020.

• Stödet kan sökas parallellt med det utvidgade arbetslöshetsstöd som är på kommande för företagare.

• Den sökande bör se till att de minimis-stöd som har beviljats genom olika beslut inte överskrider det tillåta maximala beloppet. De minimis-stöd är ett offentligt företagsstöd som enligt europiska unionens tolkning är så litet att det inte snedvrider konkurrensen eller påverkar handeln mellan EU-medlemsstaterna. Ett företag kan beviljas högst 200 000 euro i de minimis-stöd under tre på varandra följande skatteår. För företag som verkar inom landsvägstransportsbranschen kan de minimis-stödet uppgå till högst 100 000 euro. I stödbeslutet har det angetts om det är frågan om ett de minimis-stöd. Ytterligare information: https://tem.fi/sv/stod-av-mindre-betydelse-de-minimis-stod-

• Egenföretagarstödet beviljas företagarspecifikt. Om egenföretagaren har flera företag som hen arbetar i beviljas stödet för det företag som företagaren har som huvudsyssla. Det kan finnas flera personer i företagarställning i företaget, som alltså inte är i arbetstagarställning (arbetsförhållande), men inte nödvändigtvis någon person i arbetsförhållande.

• Om egenföretagaren idkar en sido- eller tilläggsnäring tolkas detta som en företagare i bisyssla, vilket inte berättigar till stöd.

Tilbacka https://novago.fi/sv/coronastodtillegenforetagare/

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteessa (TEM)

kan kontaktas För alla frågor som har att göra med stödet kan man vari i kontakt med Novago företagsutvecklings rådgivare.