Tietosuojaseloste


Uusi tietosuojalaki (GDPR) astui voimaan 25.5.2018.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan pian kaikissa EU:n jäsenmaissa. Se parantaa tietosuojaasi ja laajentaa oikeuksiasi koskien henkilötietojesi käsittelyä.

Päivitimme tietosuojakäytäntömme ja selkeytämme samalla henkilökohtaisten tietojesi suojaamista noudattaaksemme uutta tietosuoja-asetusta. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä asiakkaana saat paremman hallinnan siihen, kuinka Novago Yrityskehitys Oy kerää ja käsittelee henkilötietojasi. Käsittelemme henkilötietojasi GDPR:n asettamien vaatimusten mukaisesti.

Voit pyydettäessä saada tietoon sen, mitä henkilötietojasi meillä on sinusta tallennettuna ja voit aina lopettaa viestiemme vastaanottamisen helpolla tavalla.

Mikäli tahdot poistaa kaikki asiakasrekisterissämme olevat henkilötietosi, olethan yhteydessä info@novago.fi.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Novago Yrityskehitys Oy (”Novago”) käsittelee asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja. Rekisteröityneistä asikkaista käytämme tässä tietosuojaselosteessa myös nimitystä ”rekisteröity”.

Novago voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Novago tiedottaa rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista.

1. Rekisterinpitäjä

Novago Yrityskehitys Oy (y-tunnus 2397496-7)
Nummentie 12-14, 08100 Lohja
Raaseporintie 9, 10600 Tammisaari
info@novago.fi
www.novago.fi

2. Yhteyshenkilö

Tietosuojavastuullinen: toimitusjohtaja Tom Gammals, tom.gammals@novago.fi, +358 50 911 1866.
Rekisteröity voi ottaa yhteyttä Novagon tietosuojavastuulliseen kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä tilanteissa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Novago käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:
• Novagon ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen hallinnoimiseksi
• Novagon palveluiden ja tapahtumien markkinoimiseksi.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröity luovuttaa tiedot asiakassuhteen alussa paperisella tai sähköisellä asiakastietolomakkeella ja tapahtumiin ilmoittautumisen/osallistumisen yhteydessä.

Alla on kuvattu, mitä henkilötietoja Novago käsittelee rekisteröidyistä:
• Rekisteröidyn vapaaehtoisesti antamat käyttäjätiedot: etu- ja sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, katuosoite, postitoimipaikka, postinumero, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, yhteydenpitokieli, koulutus, työtilanne, ammatti- ja työkokemus.

5. Tietolähteet

Novago kerää henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Novago ei siirrä rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman erillistä pyyntöä asiakkaalta.

7. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Novago ei siirrä rekisteröidyn henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Novago käsittelee rekisteröityjen asiakastietoja asiakassuhteen vaatiman ajan.

9. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Novago huolehtii henkilötietojen tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Novago on rajannut henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Rekisteröidyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Novagon käsittelemiä henkilötietoja sisältävät järjestelmät ja tietokannat sijaitsevat palvelimilla, joita säilytetään lukituissa tiloissa, ja joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja työtehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Novago on suojannut palvelimet ja tietoverkot asianmukaisella palomuurilla ja muilla teknisillä suojauksilla.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:
• Saada pääsy henkilötietoihinsa (tarkastusoikeus)
• Vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa oikaisemista tai henkilötietojensa täydentämistä
• Vaatia henkilötietojensa poistamista
• Saada Novagolle toimittamansa henkilötiedot sähköisessä muodossa

Rekisteröidyn on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Novago voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan pyyntöään ennen pyynnön toteuttamista. Novago voi myös kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin Novago ilmoittaa kyseisen perusteen rekisteröidylle.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että Novago ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröity voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, mikäli katsoo että tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Dataskyddsbeskrivning

1. Inledning
Den nya dataskyddslagen (GDPR) trädde i kraft den 25.5.2018. EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas snart i alla EU:s medlemsländer. Den förbättrar ditt dataskydd och ökar dina rättigheter i fråga om behandlingen av dina personuppgifter. Vi uppdaterade vår dataskyddspraxis och förenhetligade samtidigt skyddet av dina personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen. Det här betyder, att du som vår kund bättre kan kontrollera på vilket sätt Novago Företagsutveckling Ab samlar in och hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med kraven i GDPR. Om du frågar oss får du veta vilka av dina personuppgifter vi har lagrade och du kan alltid på ett enkelt sätt sluta att ta emot meddelanden från oss.

2. Registeransvarig
Novago Företagsutveckling Ab (fo-nummer 2397496-7)
Nummisvägen 12-14, 08100 Lojo
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
info@novago.fi, www.novago.fi

3. Kontaktperson
Dataskyddsansvarig: verkställande direktör Tom Gammals, tom.gammals@novago.fi, +358 50 911 1866.
Den registrerade kan kontakta Novagos dataskyddsansvariga i alla frågor som rör hantering av personuppgifter och utövande av den registrerades rättigheter.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter och behandlingsgrund
Novago behandlar de registrerades personuppgifter för följande ändamål:

  • För hantering av kundförhållandet mellan Novago och den registrerade
  • För marknadsföring av Novagos tjänster och evenemang.

5. Personuppgifter som behandlas
Den registrerade överlämnar uppgifter i början av kundrelationen på en pappersblankett för kunduppgifter eller i samband med anmälning till evenemang.
Nedan beskrivs vilka av de registrerades personuppgifter som Novago behandlar.

Av den registrerade frivilligt överlämnade användaruppgifter: för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, gatuadress, postanstalt, postnummer, födelsedatum, kön, nationalitet, kontaktspråk, utbildning, arbetssituation, yrkes- och arbetserfarenhet.

6. Informationskällor
Novago samlar in personuppgifter direkt från den registrerade.

7. Överlämnande av personuppgifter
Novago överlämnar inte de registrerades personuppgifter till tredje parter utan att fråga om särskilt samtycke av kunden.

8. Överlåtning av data utanför EU eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Novago överlåter inte den registrerades personuppgifter utanför EU eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Förvaringstid för personuppgifter
Novago behandlar de registrerades kunduppgifter under den tid som kundförhållandet kräver.

10. Skydd av personuppgifter och datasäkerhet
Novago ansvarar för personuppgifternas datasäkerhet med tillbörliga administrativa och tekniska skyddsåtgärder. Novago har begränsat hanteringen av personuppgifterna så, att endast de personer, som har som arbetsuppgift att hantera personuppgifter, kan göra det. Tillgång till systemen som innehåller de registrerades personuppgifter kräver personligt användarnamn och lösenord, som beviljas separat.

Novagos system och databaser som innehåller personuppgifter finns på servrar i låsta utrymmen. Tillträde till dessa utrymmen har endast sådana personer, som har beviljats behörighet till det för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Novago skyddar servrarna och datanätet med lämplig brandvägg och andra tekniska skyddsmetoder.

11. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har i enlighet med den tillämpade dataskyddslagstiftningen rätt att när som helst:

  • Få tillgång till sina personuppgifter (granskningsrätt)
  • Kräva korrigering eller komplettering av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter
  • Kräva radering av personuppgifter
  • Få de personuppgifter, som den registrerade överlåtit till Novago, i elektronisk form

För att utöva sina rättigheter, bör den registrerade framföra en begäran till den i punkt 2 nämnda kontaktpersonen. Novago kan begära, att den registrerade styrker sin identitet eller specificerar sin begäran innan begäran beviljas. Novago kan också neka att bevilja den registrerades begäran på grunder som föreskrivs i dataskyddslagen och då meddelar Novago den ifrågavarande grunden till den registrerade.

12. Rätt att anföra klagomål till tillsynsmyndighet
Den registrerade har rätt att anföra klagomål till vederbörande tillsynsmyndighet om den registrerade anser att Novago inte har hanterat personuppgifter i enlighet med den tillämpade dataskyddslagstiftningen. Den registrerade kan anföra klagomål till tillsynsmyndighet om den registrerade anser, att det har skett brott mot dataskyddslagstiftningen.