Siirry pääsisältöön

Kutsu Uudenmaan matkailualan yrittäjille: osallistu ja vaikuta Carbon Neutral Experience 2.0 -hankkeeseen

Inbjudan till företagare inom Uusimaa turism: Deltag och påverka i Carbon Neutral Experience 2.0-projektet

Invitation to tourism entrepreneurs in Uusimaa: Participate and influence the Carbon Neutral Experience 2.0 project

SUOMEKSI

Hyvät matkailualan yrittäjät,

Novago, Haaga-Helia ja Novia ovat käynnistäneet Carbon Neutral Experience 2.0 -hankkeen Uudellamaalla.

Tällä hetkellä suoritamme kartoitusta Uudenmaan alueen matkailualan yrittäjistä ja heidän nykytilanteestaan ja osaamistarpeistaan. Haluaisimme kutsua teidät osallistumaan tähän tärkeään alkukartoitukseen ja haastatteluihin.

Miksi kannattaa osallistua haastatteluun?

Haluamme tarjota teille mahdollisuuden vaikuttaa ja saada yrityksellenne arvokasta ja konkreettista tukea hankkeen puitteissa. Haaga-Helian Liisa Wallenius sekä Novian Edvard Lindfors haastattelevat yrityksiä talven aikana ja aloittavat yhteydenotot marraskuun lopussa.

Hankkeen taustaa

Tämän hankkeen päämääränä on ohjata Uudenmaan matkailualaa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä sekä vahvistaa alueellisten toimijoiden innovaatioyhteistyötä. Hankkeeseen on sitoutunut 13 Uudenmaan kuntaa: Helsinki, Raasepori, Tuusula, Porvoo, Hyvinkää, Espoo, Vantaa, Hanko, Sipoo, Lohja, Siuntio, Inkoo, Nurmijärvi.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet:

 • CO2-päästöjen mittaaminen ja vähentäminen
 • Kiertotalousosaamisen lisääminen
 • Muutoskyvykkyyden ja varautumisen tukeminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja ilmastonmuutoksessa
 • Yhteistyö muiden samankaltaisten kotimaisten ja ulkomaisten hankkeiden kanssa
 • Innovaatioyhteistyön vahvistaminen sidosryhmien kanssa ja kuntien välisen yhteistyöverkoston kehittäminen ja samalla matkailualueiden kestävyyden ja vähähiilisyyden tukeminen
 • Yritysten kestävyysosaamisen edistäminen etenemällä Sustainable Travel Finland -polulla

PÅ SVENSKA

Kära turismföretagare,

Novago, Haaga-Helia och Novia har startat Carbon Neutral Experience 2.0-projektet i Nyland.

Just nu genomför vi en kartläggning av Nylands turismföretagare och deras nuvarande situation och kompetensbehov. Vi vill bjuda in er att delta i denna viktiga kartläggning och intervjuer.

Varför delta i intervjuerna?

Vi vill erbjuda er möjligheten att påverka och få värdefullt och konkret stöd för ert företag inom ramen för projektet. Haaga-Helias Liisa Wallenius och Novias Edvard Lindfors intervjuar företag under vintern och och kontaktar er i slutet av november.

Projektets bakgrund

Målet med detta projekt är att leda Nylands turismindustri mot klimatneutralitet senast år 2030 och stärka det regionala aktörssamarbetet. 13 kommuner från Nyland har bundit sig vid projektet: Helsingfors, Raseborg, Tusby, Borgå, Hyvinge, Esbo, Vanda, Hangö, Sibbo, Lojo, Sjundeå, Ingå och Nurmijärvi.

Projektets mål och åtgärder:

 • Mätning och minskning av CO2-utsläpp
 • Öka kunskapen om cirkulär ekonomi
 • Stödja förmågan till förändring och beredskap för snabba förändringar i arbetsmiljön och klimatförändringar
 • Samarbete med andra liknande inhemska och utländska projekt
 • Stärka innovations samarbete med intressenter och utveckling av samarbetsnätverk mellan kommuner och samtidigt stödja turistområdens hållbarhet och låga koldioxidutsläpp
 • Främja företags kunskap om hållbarhet genom att följa Sustainable Travel Finland

IN ENGLISH

Dear tourism entrepreneurs,

Novago, Haaga-Helia, and Novia have launched the Carbon Neutral Experience 2.0 project in Uusimaa.

Currently, we are conducting a survey of tourism entrepreneurs in the Uusimaa region regarding their current situation and skills needs. We would like to invite you to participate in this important initial survey and interviews.

Why participate in the interviews?

We aim to offer you the opportunity to influence and receive valuable and concrete support for your company within the framework of the project. Haaga-Helia’s Liisa Wallenius and Novia’s Edvard Lindfors will conduct interviews with companies during the winter and will initiate contact at the end of November.

Background of the Project

The aim of this project is to steer Uusimaa’s tourism industry towards carbon neutrality by 2030 and to strengthen regional actor collaboration. The project has received commitments from 13 Uusimaa municipalities: Helsinki, Raasepori, Tuusula, Porvoo, Hyvinkää, Espoo, Vantaa, Hanko, Sipoo, Lohja, Siuntio, Inkoo, and Nurmijärvi.

Objectives and measures of the project:

 • Measurement and reduction of CO2 emissions
 • Increasing circular economy competence
 • Supporting adaptability and readiness for rapid changes in the operating environment and climate change
 • Collaboration with other similar domestic and foreign projects
 • Strengthening innovation collaboration with stakeholders and developing cooperation networks between municipalities while supporting the sustainability and low carbon emissions of tourism areas
 • Promoting companies’ sustainability competence by following the Sustainable Travel Finland path

Jos olette kiinnostuneita osallistumaan hankkeeseen ja haluatte olla yksi haastateltavista yrityksistä, ottakaa rohkeasti yhteyttä:

Om ni är intresserade av att delta i projektet och vill vara ett av de intervjuade företagen, är ni välkomna att kontakta:

If you are interested in participating in the project and would like to be one of the interviewed companies, please feel free to contact:

Ystävällisin terveisin / Vänliga hälsningar / Best regards,

Carbon Neutral Experience team

Atlas, Liisa, Edvard

Palvelualueemme on muuttunut 1.1.2024 - palvelemme alueella Hanko, Inkoo, Raasepori - lisätiedot